Uzrok naglom smanjenju broja insekata moglo bi biti zračenje mobilnih telefona