WWF objavio izvještaj: postoji li šansa za oporavak planeta?